• |
Tìm kiếm

Thông báo tạm dừng đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holding

10/05/2017 5:54:06 CH          

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 431/BSC-DVCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding

Căn cứ vào Thông báo đấu giá bán cổ phần chào bán ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holding của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 27/04/2017

Căn cứ vào Thông báo số 586/TB-SGDHN vv tạm dừng bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 04/05/2017

Theo kế hoạch, ngày 26/05/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding, hiện đang đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom vs mã chứng khoán IBC.

Tuy nhiên căn cứ kết quả giám sát giao dịch của cổ phiếu IBC trên thị trường Upcom trong thời gian vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo tạm dừng cuộc bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Apax Holding để xác minh làm rõ thông tin nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo.


Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu P.DVCK; VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Đỗ Huy Hoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/08/2017 BSC đã nhận được Thông báo số 935/TB-SGDHCM ngày 9 tháng 8 năm 2017 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
14/08/2017 Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Nước Giải khát Sanest Khánh Hòa
09/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu PXS ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
09/08/2017 Thông báo ký lại hợp đồng tín dụng vay kinh doanh chứng khoán với BIDV
04/08/2017 BSC chính thức nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (sửa đổi) và Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (sửa đổi)
04/08/2017 BSC công bố về việc thành lập chính thức Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm thành viên ban kiểm toán nội bộ - vị trí Trưởng ban
03/08/2017 BSC nhận được Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 03/GCNTVLY-3
03/08/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn
02/08/2017 Thông báo thay đổi trong thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương từ 01/08/2017
02/08/2017 Thông báo danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 08/2017 tại BSC
01/08/2017 BSC nhận đăng ký mở tài khoản phái sinh từ ngày 01/08/2017